Saturday, January 16, 2016

2054. Trang đặc việt VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNG {Phần 1, 2, 3)t r a n g  đ ặ c  b i ệ t
vĩnh biệt
đinh cường

Đinh Cường đang phác thảo chân dung một người bạn.
Photo by Phạm Cao Hoàng – Virginia, May 8, 2014M Ụ C  L Ụ C

1.    Lữ Quỳnh
      BÀI TIỄN ĐINH CƯỜNG
2.    Trương Vũ
LÁ MÙA THU
3.    Nguyễn Mạnh Hùng
VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNG
4.    Nguyễn Quốc Thái
NHỮNG GHI CHÚ DỞ DANG
5.    Trịnh Cung
BẠN ĐÃ LÀ VẦNG TRĂNG
6.    Nguyễn Trọng Khôi
GIÃ BIỆT MỘT BÓNG TÀI HOA
7.    Chân Phương
RỜI THÁNG GIÊNG MỘT TIẾNG CÒI TÀU
8.    Trần Hoài Thư
VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNG
9.    Trần Doãn Nho
NHẸ NHÀNG ĐINH CƯỜNG
10. Nguyễn Xuân Thiệp
OM MA NI BÁT MÊ HỒNG
11. Luân Hoán
BUỒN VUI CÙNG VỚI VUI BUỒN
12. Đỗ Hồng Ngọc
PAIN, PAINTER, PAINTINGS…
13. Ý Nhi
TIỄN BIỆT
14. Đỗ Xuân Tê
ĐINH CƯỜNG VĨNH VIỄN ĐI VÀO CÕI TẠO HÌNH
15. Song Thao
MỘT CHUYẾN ĐI LỠ
16. Trần Thị Nguyệt Mai
ANH ĐINH CƯỜNG. ĐÃ VỀ, ĐÃ TỚI…
17. Duyên
VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNG/TRĂNG. CÓ PHẢI TRĂNG?
18. Nguyễn Minh Nữu
CON CHIM ĐỎ Ở RỪNG NATICK
19. Nguyễn Quang
KHÔNG CÒN
20. Nguyễn Quang Chơn      
ĐINH CƯỜNG, NGƯỜI ANH, NGƯỜI BẠN LỚN
21. Huyền Chiêu
DALAT  NHỚ
22. Khuất Đẩu
MÀU XANH ĐINH CƯỜNG
23. Nguyên Minh
MỘT BỨC TRANH CHƯA CÓ TỰA
24. Nguyễn Dương Quang
MÙA ĐÔNG Ở DRAN
25. Hạc Thành Hoa
CÓ NGƯỜI CHỈ GẶP MỘT LẦN…
26. Nguyễn Âu Hồng
RA ĐI SAU NHỮNG NGÀY NHÌN LÊN KỆ SÁCH
27. Cái Trọng Ty
BÓNG TƯỢNG
28. Mang Viên Long 
ĐÊM NẰM NHỚ LẠI...
29. Nguyễn Lương Vỵ
TIỄN BIỆT HỌA SỸ ĐINH CƯỜNG
30. Phạm Thành Châu
VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNG

31. Hoàng Xuân Sơn
TIỄN BIỆT ANH ĐINH CƯỜNG
32. Đặng Kim Côn
 LỆ ĐÁ XANH
33. Nguyễn Thị Khánh Minh
ĐINH CƯỜNG, MỘT LINH HỒN TRONG SUỐT ĐANG BAY
34. Nguyễn Thị Thanh Bình
CÁNH CHIM LẠ ĐINH CƯỜNG ĐÃ BAY CAO
35. Nguyễn Thanh Văn
ĐINH CƯỜNG, CÕI GIỚI TRUNG THỰC VÀ THƠ MỘNG
36. Phạm Cao Hoàng
     ĐINH CƯỜNG, THƠ VÀ TRANH CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG
37. Đinh Trường Giang
NIỆM
38. Đinh Trường Chinh
BÀI THƠ CUỐI CỦA BA TÔI
39. Lãm Thúy
TỪ NAY THẾ GIỚI VẮNG ĐINH CƯỜNG
40. Trần Yên Hòa
CHƯA GẶP ĐINH CƯỜNG

PHỤ LỤC:
Elena Pucillo Trương  
NỤ CƯỜI PHÚC HẬU GIỮA THU VÀNG