Thursday, July 6, 2017

2962. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : THIẾU NỮ Acrylic on paper - July 4, 2017


t r a n h
đinh trường chinh


T H I Ế U  N Ữ
Acrylic on paper - đinh trường chinh - July 4, 2017