Monday, July 3, 2017

2959. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp - sơn dầu trên bố, 18" x 24", Trương Vũ thực hiện 3 tháng 7.2017


T r a n h 
TRƯƠNG VŨ

CHÂN DUNG NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆP
sơn dầu trên bố, 18" x 24", Trương Vũ thực hiện 3 tháng 7.2017


Nhân vật , tranh và họa sĩ
Virginia, 3 tháng 7.2017 - Ảnh: Chị An


Họa sĩ, tranh và nhân vật
Virginia, 3 tháng 7.2017 - Ảnh: PCH