Sunday, July 2, 2017

2955. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mây bay ngoài


t r a n h
đinh trường chinh


MÂY BAY NGOÀI
sơn dầu đinh trường chinh - 7.2017