Wednesday, May 24, 2017

2882. Tranh Trương Vũ (1) Hoàng hạ / Lửa hồng trong tuyết giá / Hoàng hôn trên bờ sông / Gặp bạn bè trên chiến trường xưa / Huyễn mộng: sơn dầu trên bố


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


1.   HOÀNG HẠ
sơn dầu trên bố, 30 x 24 in
20142.   LỬA HỒNG TRONG TUYẾT GIÁ
sơn dầu trên bố, 40 x 30 in
20153.   HOÀNG HÔN TRÊN BỜ SÔNG
sơn dầu trên bố, 24 x 30 in
20124.   GẶP BẠN BÈ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG XƯA
sơn dầu trên bố, 18 x 24 in 
20085.   HUYỄN MỘNG
sơn dầu trên bố 24 x 30 in. 
2012.