Sunday, May 14, 2017

2861. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: TĨNH VẬT NGÀY MOTHER'S DAY


t r a n h
đinh trường chinh


TĨNH VẬT NGÀY MOTHER'S DAY
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh - 2017