Thursday, March 23, 2017

2788. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèoKỷ niệm giỗ đầu nhà thơ 

Hoài Khanh
(13.6.1934 - 23.3.2016)
________________________

t r a n h
đinh trường chinh


LÒNG TA TRÔI CHIỀU CŨ DƯỚI CHÂN ĐÈO
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh