Friday, March 3, 2017

2759. Lễ trao giải VĂN VIỆT lần thứ hai • 3.3.2017

L Ễ  T R A O  G I Ả I

VĂN VIỆT
l ầ n   t h ứ  h a i

3.3.2017

Bấm vào ảnh dưới đây để xem video

LỄ TRAO GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ HAI
Bấm vào đường dẫn dưới đây
để đọc bài phỏng vấn nhà văn Ngô Thế Vinh
trên trang web của đài VOA