Saturday, March 4, 2017

2760. Tranh TRƯƠNG VŨ: HOÀNG HẠ sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014


Tranh
TRƯƠNG VŨ


HOÀNG HẠ
sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014