Saturday, February 4, 2017

2726. Bài chia sẻ của Nguyễn Trọng Khôi với họa sĩ Trương Thị Thịnh 70 năm hội họa


Bài chia sẻ
của Nguyễn Trọng Khôi
với họa sĩ
Trương Thị Thịnh

70 năm hội họa

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: