Sunday, February 5, 2017

2727. Tranh TRƯƠNG VŨ: CHÂN DUNG TRƯƠNG THỊ THỊNH sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện cuối tháng 1 năm 2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ


CHÂN DUNG TRƯƠNG THỊ THỊNH
sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện cuối tháng 1 năm 2017