Saturday, February 4, 2017

2725. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật ngày xuân


t r a n h
đinh trường chinh


TĨNH VẬT NGÀY XUÂN
oil on canvas - đinh trường chinh – tháng 1.2017