Friday, January 13, 2017

2703. Phỏng vấn TRƯƠNG VŨ: Con người sau nội chiến


Phỏng vấn
TRƯƠNG VŨ
CON NGƯỜI SAU NỘI CHIẾN

((Tạp chí Hợp Lưu thực hiện)

Trương Vũ


Nguồn: Hợp Lưu số 82 


Tốt nghiệp MS về vật lý hạt nhân, toán, kỹ sư điện và Doctor of Science về điện ứng dụng trong kỹ thuật không gian, Trương Vũ là một chuyên gia về kỹ thuật xác định quỹ đạo phi thuyền của trung tâm NASA. Bên cạnh, ông đã làm chủ bút tạp chí Đối Thoại, đồng chủ biên tập san Việt học The Vietnam Review và đồng chủ biên tuyển tập The Other Side of Heaven, nxb Curbstone Press, 1995. “Hướng đên tương lai của tuổi trẻ Việt Nam” là quan tâm chính thường được Trương Vũ trình bày trong nhiều tiểu luận bàn đến các vấn đề chính trị, văn hoá, cộng đồng và lịch sử đất nước.