Friday, January 13, 2017

2702. Tranh NGUYỄN QUANG CHƠN Chân dung Trần Hoài Thư


t r a n h
nguyễn quang chơn


CHÂN DUNG TRẦN HOÀI THƯ
sơn dầu trên giấy plast
Nguyễn Quang Chơn - Đà Nẵng, 13.1.2017