Saturday, January 7, 2017

2700. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Đinh Cường sơn dầu trên bố, 24" x 20", thực hiện tháng 9/2015.T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Đinh Cường
sơn dầu trên bố, 24" x 20",
thực hiện tháng 9/2015.

Trương Vũ và Đinh Cường
trong phòng triển lãm tranh Đinh Cường
tại đại học Duyên Hải, Nha Trang,
tháng 7 năm 1974.