Sunday, December 25, 2016

2670. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: SÁNG 25, NHỮNG THIẾU NỮ HÁT THÁNH CA Ở NHÀ THỜ HỌ ĐẠO


t r a n h
đinh trường chinh

SÁNG 25,
NHỮNG THIẾU NỮ HÁT THÁNH CA
Ở NHÀ THỜ HỌ ĐẠO


25 december 2016