Sunday, December 18, 2016

2658. Tranh TRƯƠNG VŨ: NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG HOÀI NIỆM sơn dầu trên bố 20” X 16”, thực hiện tháng 12 năm 2016.


Tranh
TRƯƠNG VŨ


NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG HOÀI NIỆM
sơn dầu trên bố 20” X 16”, thực hiện tháng 12 năm 2016.