Saturday, December 17, 2016

2655. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Ngày đóng băng của thơt r a n h
đinh trường chinh


NGÀY ĐÓNG BĂNG CỦA THƠ
sơn dầu đinh trường chinh