Thursday, December 8, 2016

2642. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: CẦM LỬA QUA MÙA THU CÒN SÓT oil on canvas - đtc - November 2016


t r a n h

đinh trường chinhCẦM LỬA QUA MÙA THU CÒN SÓT
oil on vanvas - đtc - November 2016