Sunday, November 13, 2016

Giới thiệu sách mới: 33 tình khúc Hà Thúc Sinh33 TÌNH KHÚC
HÀ THÚC SINH


Tuyển tập 33 ca khúc của Hà Thúc Sinh
Cobale (USA) ấn hành - Phát hành đầu năm 2017

Bấm vào đường dẫn dưới đây
nghe Khánh Ly hát một ca khúc trong tuyển tập này: