Sunday, November 13, 2016

2593. TranhTRƯƠNG VŨ Phác thảo chân dung Phùng Nguyễn - Oil on canvas 12" x 16"


t r a n h


TRƯƠNG VŨPhác thảo chân dung Phùng Nguyễn
oil on canvas 12" x 16"  •   thực hiện:  20.11.2015