Friday, November 18, 2016

2601. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Thiếu nữ trong tranh Đinh Cường và mùa thu


t r a n h

đinh trường chinhTHIẾU NỮ TRONG TRANH ĐINH CƯỜNG VÀ MÙA THU
sơn dầu đinh trường chinh • tháng 11.2016