Tuesday, November 15, 2016

2595. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: TRĂNG THÁNG MƯỜI MỘT acrylic on canvas - tháng 11.2016


t r a n h
đinh trường chinh


TRĂNG THÁNG MƯỜI MỘT
acrylic on canvas - đtc - tháng 11.2016