Wednesday, November 16, 2016

World Cup Qualifying November 15, 2016 Argentina 3 – 0 Columbia / Brazil 2 – 0 Peru


World Cup Qualifiers
November 15, 2016
Argentina 3 – 0 Colombia
Bấm vào ảnh dưới đây để xem (4 minutes):Brazil 2 – 0 Peru
Bấm vào ảnh dưới đây để xem (3 minutes):