Wednesday, October 12, 2016

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI : THƯ QUÁN BẢN THẢO 72


GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI
THƯ QUÁN BẢN THẢO 72


Chủ đề:
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VĂN HỌC
(1962 – 1975)
Với các bài viết của:
Trần Hoài Thư • Ba Cận Thị

Sưu tập từ tạp chí Văn Học:
Nguyễn Hải Giao • Vô Danh • Nguyễn Thế Thủy Triều
Dương Nghiễm Mậu •Hoàng Yên Trang • Võ Phiến • Đức Vân  
Trần Hoài Thư • Sông Thai & Thơ của nhiều tác giả

SỐNG & VIẾT:
Tô Thùy Yên • Cái Trọng Ty • Trần Hoài Thư • Ba Cận Thị •
Phạm Văn Nhàn • Tô Thẩm Huy • Ngọc Bút • Trần Thị Nguyệt Mai

ĐI TÌM NHÂN VẬT TRẦN
CỦA TIỂU THUYẾT CÕI ĐÁ VÀNG:
Nguyễn Đắc Điều • Nguyễn Hoàng Lưu • Phùng Quán • Nguyễn Thị Thanh Sâm

SÁNG TÁC, GIỚI THIỆU SÁCH, ĐỌC SÁCH:
Nguyễn Thị Liên Tâm • Trần Hoài Thư • Thu Thủy • Đỗ Trường • Phạm Văn Nhàn

Liên lạc:
tranhoaithu16@gmail.com