Saturday, October 29, 2016

2553. Tranh NGUYỄN SÔNG BA: Nhìn lá thu rơi - Thực hiện tháng 10.2016

t r a n h

nguyễn sông baNHÌN LÁ THU RƠI
Màu nước Nguyễn Sông Ba – Tháng 10.2016