Saturday, October 29, 2016

2554. TRƯƠNG VŨ Sáu bức tranh mùa thu


T r a n h
TRƯƠNG VŨ
6 bức tranh mùa thu


VÀO THU
sơn dầu trên bố, 48" x 36", 
thực hiện năm 2014RỘN RÀNG TRONG RỪNG THU
 sơn dầu trên bố, 48" x 36", 
thực hiện năm 2014
MỘT SỚM THU
sơn dầu trên bố, 30" x 24", 
thực hiện THÁNG 10.2016NHƯ TUỔI VÀO THU
sơn dầu trên bố, 48" x 36",
thực hiện năm 2015NHÀ HOANG TRONG NGÀY THU
chất liệu hỗn hợp trên ván ép, 24" x 36", 
thực hiện năm 2010CƠN LŨ NGÀY TÀN THU
sơn dầu trên bố, 30" x 30", 
thực hiện năm 2014