Thursday, October 27, 2016

2548. Tranh NGUYỄN SÔNG BA : Duyên Tùng - Coffee Bean Sài Gòn, tháng 10.2016t r a n h

nguyễn sông baDUYÊN TÙNG
Màu nước Nguyễn Sông Ba
Sài gòn, 23.10.2016