Wednesday, October 19, 2016

2533. Tranh NGUYỄN SÔNG BA: BUỔI SÁNG THÀNH ĐỒ BÀN - BÌNH ĐỊNH sơn dầu trên bố (1972)


t r a n h
nguyễn sông ba


BUỔI SÁNG THÀNH ĐỒ BÀN - BÌNH ĐỊNH
sơn dầu  (1972)
nguyễn sông ba