Saturday, October 15, 2016

2525. Tranh TRƯƠNG VŨ: MỘT SỚM THU sơn dầu trên bố 30" x 24" thực hiện tháng 10.2016.


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


MỘT SỚM THU
sơn dầu trên bố 30" x 24"
thực hiện tháng 10.2016.