Monday, October 10, 2016

2513. Tranh sơn dầu Nguyễn Sông Ba • Đà Lạt 1995

t r a n h

nguyễn sông baOil on canvas - Đà Lạt, 1995