Wednesday, October 5, 2016

2501. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Bãi quạnh

t r a n h
đinh trường chinh 

B  Ã  I   Q  U  Ạ  N  H
Oil on canvas - dtc