Saturday, October 1, 2016

2493. Tranh TRƯƠNG VŨ: VỀ NƠI THÔN DÃ Acrylic trên bố 24" x 30". Thực hiện tháng 9.2016.


t r a n h

TRƯƠNG VŨVỀ NƠI THÔN DÃ
Acrylic trên bố 24" x 30".
Thực hiện tháng 9.2016.