Monday, September 26, 2016

2485. Tranh : TRƯƠNG THỊ THỊNH: KHỎA THÂN Sơn dầu trên bố 24” x 38”. Thực hiện cuối thập niên 60.t   r   a   n   h

TRƯƠNG THỊ THỊNHKHỎA THÂN
Sơn dầu trên bố 24” x 38”.
Thực hiện cuối thập niên 60.
(Sưu tập của gia đình THS)