Monday, September 19, 2016

2472. AMITAHBA MANTRA Thực hiện: Nguyễn Diệu Đoan Trang và bằng hữu

AMITAHBA MANTRA

Thực hiện: Nguyễn Diệu Đoan Trang và bằng hữu

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem:Click vào đường dẫn dưới đây để vào trang Youtube
của Nguyễn Diệu Đoan Trang

https://www.youtube.com/channel/UCTPpOirTA7NDXVFC0VUnLuA