Wednesday, August 3, 2016

2443. Tưởng nhớ Dương Nghiễm Mậu: RƯỢU. CHƯA ĐỦ. - tranh Đinh Trường ChinhT ư ở n g  n h ớ
Dương Nghiễm Mậu


RƯỢU. CHƯA ĐỦ.
Oil on canvas – đinh trường chinh • August 3, 2016