Tuesday, June 7, 2016

2358. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: "RIMBAUD. CON TÀU SAY TRONG MÙA ĐỊA NGỤC" sơn dầu trên carton - 100 cm x 100 cm June 2016


t r a n h
đinh trường chinh


"RIMBAUD. CON TÀU SAY TRONG MÙA ĐỊA NGỤC"
sơn dầu trên carton - 100 cm x 100 cm
June 2016
đinh trường chinh