Sunday, May 15, 2016

2315. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: MUÔN TRÙNG BIỂN ƠI acrylic on canvas – đinh trường chinh tháng 5.2016t  r  a  n  h
đinh trường chinhMUÔN TRÙNG BIỂN ƠI
acrylic on canvas – đinh trường chinh
tháng 5.2016