Tuesday, May 10, 2016

2308. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : BIỂN, DẦU, NGƯỜI, VÀ CÁ Oil on canvas - 2016t r a n h
đinh trường chinh


BIỂN, DẦU, NGƯỜI, VÀ CÁ
Oil on canvas - May 2016
đinh trường chinh