Monday, May 9, 2016

2307. Tranh TRƯƠNG VŨ: THIÊN ĐƯỜNG CỦA ĐỔ NÁT sơn dầu trên bố, 20" x 16", thực hiện năm 2016.


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


THIÊN ĐƯỜNG CỦA ĐỔ NÁT
sơn dầu trên bố, 20" x 16",
thực hiện năm 2016.