Wednesday, April 20, 2016

2266. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Gửi người nghe tiếng còi hụ


t r a n h
đinh trường chinh 


GỬI NGƯỜI NGHE TIẾNG CÒI HỤ
acrylic on canvas -  đinh trường chinh  
tháng 4.2016