Tuesday, April 12, 2016

2243. Tranh TRƯƠNG VŨ Nghĩ về một linh hồn trên biển: acryic trên bố, 20" x 24", thực hiện năm 2010.


 T r a n h
TRƯƠNG VŨ


NGHĨ VỀ MỘT LINH HỒN TRÊN BIỂN
acrylic trên bố, 20" x 24", 
thực hiện năm 2010