Tuesday, April 12, 2016

2242. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (6)


Một đường phố ở Qui Nhơn Tết Mậu Thân 1968
Ảnh Ronnie Markell


12.

Vi Phm Văn Nhàn

Tôi bn x l người dưng
B
ng nhiên li chn trm  dng Qui Nhơn
M
u Thân bn nm hướng Nam
Tôi h
ướng Bc cùng kéo quân tiến v
Tôi b
thương   Ông T
B
n mang quân thế vào phòng tuyến tôi
Ngày đói rách  th
ế mà vui
Trong gian kh
thy ít nhiu tình thân


13.

Vi Thái Ngc San

T
ngày bn b hàng quân
Có Khu Sáu m
 rng lòng  ch che
Ngày ngày thu
c lá cà phê
Ch
ng cn thc mc mô tê bn thù
B
n chi tôi lính đánh thuê
Tôi gi
n quá đp chai bia xung bàn
B
n hãnh din thng min Nam
Tôi hãnh di
n vì cháu con nên người...


Trần Hoài Thư
April 12, 2016