Tuesday, April 12, 2016

2241. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Đinh Cường .. 1986 . Nhành mimosa vàng


t r a n h
đinh trường chinh 

ĐINH CƯỜNG . 1986 . NHÀNH MIMOSA VÀNG
sơn dầu  đinh trường chinh  
tháng 4.2016