Thursday, March 31, 2016

2217. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Một phố hồng một phố hư không


t r a n h
đinh trường chinh 


MỘT PHỐ HỒNG MỘT PHỐ HƯ KHÔNG
sơn dầu đinh trường chinh