Tuesday, March 22, 2016

2196. Tranh TRƯƠNG VŨ Trong cơn điên thế kỷ: sơn dầu trên bố, 30" x 30"


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Trong cơn điên thế kỷ:
sơn dầu trên bố, 30" x 30",
P  R A Y  F O R   B R U S S E L S