Thursday, March 17, 2016

2184. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Bùi Giáng


t r a n h
đinh trường chinh 

CHÂN DUNG BÙI GIÁNG
sơn dầu đinh trường chinh