Monday, March 7, 2016

2157. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Phạm Công Thiện


t r a n h
đinh trường chinh 

CHÂN DUNG PHẠM CÔNG THIỆN
sơn dầu đinh trường chinh
thực hiện: 6 tháng 3.2016