Tuesday, February 2, 2016

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI THƯ QUÁN BẢN THẢO số 68

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN BẢN THẢO
số 68 Tháng 1.2016
Chủ đề:
VĂN CHƯƠNG CHỬI THỀ

Phần văn học miền nam 1954-1975:
Giới thiệu TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT (1965-1966)

Sống và viết:
TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG

Liên lạc:
tranhoaithu16@gmail.com