Tuesday, February 2, 2016

2088. Tranh TRƯƠNG VŨ: NGÀY TAN TUYẾT sơn dầu trên bố, 16" x 12", thực hiện năm 2016.T r a n h
TRƯƠNG VŨNGÀY TAN TUYẾT
sơn dầu trên bố, 16" x 12",
thực hiện năm 2016.